Bekpol spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.

Dane spółki:

ul. Wrocławska nr 83, 58-306 Wałbrzych,
NIP: 8862985038 / REGON 022496490 / BDO 000105898 / KRS 0000652578
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 11 949 000,00 PLN (wpłacony w całości)

Połączenie BEKPOL spółka z o.o. z Gobarto S.A. – dokumentacja 

W związku z decyzją o połączeniu BEKPOL spółka z o.o. z Gobarto S.A. poniżej przedstawiamy Plan połączenia ww. spółek łączących się oraz dokumenty wymagane na podstawie art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

 1. Plan Połączenia spółek łączących się uzgodniony 20 stycznia 2022 roku:
  1. Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników BEKPOL spółka z o.o.

  2. Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia GOBARTO S.A.

  3. Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej BEKPOL spółka z o.o.

  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej BEKPOL spółka

 2. Dokumenty finansowe BEKPOL spółki z o.o.
  1. za rok obrotowy 2020

  2. za rok obrotowy 2019

  3. za rok obrotowy 2018

 3. Dokumenty finansowe Gobarto S.A.:

  Sprawozdania finansowe Gobarto S.A., sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. oraz sprawozdania z badania za lata: 2018, 2019 i 2020 oraz sprawozdanie za I półrocze 2021 roku dostępne są pod następującymi linkami:

  1. za I półrocze 2021

  2. za rok obrotowy 2020

  3. za rok obrotowy 2019

  4. za rok obrotowy 2018

Gobarto S.A., ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa
NIP 699-17-81-489
(+48) 22 31 99 300